Logo

Informace k zájezdu

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář FIRO-tour a.s., Národní 37/38, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11654, IČ: 27869237, DIČ: CZ27869237, tel: + 420 210 000 210, ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář FIRO-tour a.s. má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě která Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář je řádně pojištěna pro případ úpadku cestovní kanceláře – pro krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy o zájezdu dle §1c odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb. u SLAVIA pojišťovna a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 00, kontaktní údaje: IČ: 601 97 501, tel.: +420 242 452 652 (24hodinová služba), fax +420 266 799 797, e-mail: dispecink@1220.cz. Zákazník potvrzuje, že mu cestovní kancelář vydala doklad o svém pojištění při podpisu smlouvy o zájezdu. Cestovní kancelář je dále pojištěna u pojišťovny UNIQA pro případ pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou poškozenému při ublížení na zdraví a při usmrcení nebo za škodu vzniklou zákazníkovi poškozením, zničením nebo pohřešováním věci. Toto pojištění se vztahuje také na odpovědnost cestovní kanceláře za škody na věcech cestujících způsobených při přepravě motorovými vozidly cestovní kanceláře. Pojištění se vztahuje na škody, které nastaly na území celého světa s výjimkou náhrady škody přiznané soudem ve Spojených státech amerických, Kanadě nebo v Austrálii, anebo přiznané na základě jurisdikce těchto států. Kontaktní údaje : UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, kontaktní údaje: IČ: 49240480, www.uniqa.cz, zastoupené společnosti FIDUCIA, s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČ: 27082121, www.fiducia.cz kontaktní údaje: FIDUCIA, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1, tel.: +420 272 101 020, e-mail: fiducia@fiducia.cz.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).